سری 60 : چهار کانال لولایی

قاب

Frame

بازشو پنجره

Sash

میانی ثابت

Mullion

سش درب داخل

Inside Door Sash

سش درب خارج

Outside Door Sash

میانی متحرک

Overhung

زهواره دو جداره

Double Glazing Bead

زهواره تک جداره

Single Glazing Bead

زهواره سه جداره

Glass Bead

پانل سبک

Panel

پانل سنگین

Panel

فریم بازسازی

Renovation Frame