شرایط اعطای نمایندگی : • اطلاعات متقاضی نمایندگی از بازار محصول
 • شرایط مالی و اعتباری نمایندگی
 • دانش فنی متقاضی
 • تجربه متقاضی در امر فروش محصول
 • حسن شهرت متقاضی
 • کادر فروش و تعداد افراد متخصص در فروش و بازاریابی
 • توانایی مدیریتی متقاضی
 • سابقه متقاضی در اخذ نمایندگی از سایر بنگاه ها
 • روابط عمومی
 • سطح آموزش کادر فروش متقاضی
 • محل دفتر متقاضی و ارتباطات تلفنی ، فکس ، اینترنت

مدارک مورد نیاز : • کپی کارت ملی و شناسنامه برابر با اصل
 • گواهی امضا در دفترخانه اسناد رسمی
 • کپی سند و یا اجاره نامه محل کار یا کارگاه برابر با اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی
 • ارائه آدرس و نشانی دقیق محل کار با کدپستی معتبر دریافت شده از اداره پست
 • کپی جواز کسب یا پروانه بهره برداری برابر با اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی
 • یک فقره چک جهت ضمانت با استعلام شش ماهه حساب از بانک به تاریخ روزو یا ترهین سند ملکی جهت ضمانت
 • فرم ثبت نام سنا
 • کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره برابر با اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی(اشخاص حقیقی)
 • کپی اساسنامه ی شرکت و روزنامه ی رسمی برابر با اصل شده در دفترخانه اسناد رسمی(اشخاص حقوقی)