اهداف کاتیامالی و اقتصادی

افزایش درآمد و سودآوری

زیست محیطی و اجتماعی

بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی ، ایفای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی

مشتریان و بازار

افزایش رضایت مشتریان و سهم بازار

فرایندهای داخلی

بهبود و ارتقاء فرایندهای تولید ، فروش ، تامین و تدارکات

رشد و یادگیری

ارتقاء سطح بهره وری منابع انسانی
اهداف کاتیا