الزامات انبارش و محل نگهداری پروفیل UPVC و گالوانیزه

– محل نگهداری سرپوشیده باشد.
– محل نگهداری از آلودگی های محیطی دور باشد.
– محل نگهداری از تابش مستقیم آفتاب دور باشد.
– مکان برش گالوانیزه از انبار پروفیل UPVC و مونتاژ جدا باشد (جلوگیری از انتقال براده های حاصل از برش گالوانیزه)
– از قفسه های استاندارد استفاده شود.

توجه

– در صورت نبودن قفسه ، بهتر است پروفیل با فاصله از سطح زمین بطور تراز قرار گیرد.
– فاصله قوطی ها در عرض قفسه 70-50 سانتی متر میباشد. به نسبت افزایش تعداد بسته های پروفیل که روی هم قرار میگیرند فاصله قوطی ها کاهش میابد.