سری کشویی

 

قاب کشویی

Sliding Frame

بازشو کشویی

Sliding Sash

میانی کشویی

Sliding Sash Mullion

آب بند لنگه کشویی (کاور سش)

Interlock Sash

پوشاننده قاب (کاور)

Cover

زهواره دوجداره کشویی

Glass Bead