مدیر عامل کاتیا

علیرضا فلاح رئیس هیئت مدیره

مدیر عامل کاتیا

پیمان شرافتی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل