آزمون ها
آزمون ها ی کاتیا
آزمایشگاه کاتیا
آزمایشگاه کاتیا
تست هاي مربوط به پروفيل UPVC

 

آزمون ها

وضعیت ظاهری پروفیل

در این خصوص باید رنگ پروفیل های تولیدی یکسان و یکنواخت بوده و سطوح پروفیل باید صاف ، بدون ناهمواری و عاری از سوراخ ، ناخالصی ، حفره و دیگر عیوب سطحی باشد.

ابعاد و رواداری

در این مورد باید برش عرضی پروفیل مطابق با شکل ظاهری آن بوده و ضخامت دیواره های قابل رویت و غیر قابل رویت در محدوده ی دسته (گرید) تعریف شده پروفیل باشد و ضمناً انحراف از راست بودن پروفیل های اصلی نباید بزرگتر از یک میلیمتر در آزمونه یک متری باشد.

جرم واحد طول پروفیل اصلی

جرم واحد طول پروفیل های اصلی نباید از 95% وزن واحد طول اسمی باشد.

برگشت حرارتی

در این آزمون نمونه ها در دمای صد درجه سانتی گراد به مدت 1/5 ساعت قرار می گیرند و سپس در دمای محیط خنک می شوند. برای هر آزمونه ، برگشت حرارتی (R) بزرگترین در سطح قابل رویت روبروی هم نباید بزرگتر از 2% شود.

مقاومت پروفیل های اصلی در برابر ضربه ناشی از سقوط وزنه

در اين آزمايش 10 عدد نمونه 30 سانتی متری در فریزر و در دمای 10- درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت نگهداری می شود. سپس توسط وزنه ای به جرم 1 کیلوگرم از ارتفاع یک متری مورد تست ضربه قرار می گیرد که بیش از یک نمونه نباید دچار شکست یا نقص شود.

تغییرات ظاهری پس از قرارگیری در معرض دمای 150 درجه سانتیگراد

در اين آزمون یک نمونه به مدت 0/5 ساعت در دمای 150 درجه سانتیگراد قرار گرفته سپس در دمای محیط خنک می شود. پس از انجام آزمایش ، نمونه باید فاقد هر گونه تغییر شکل ظاهری (اعم از چروک،تورق،ترک و …) باشد.

آزمون جوش پذیری

برای تعیین جوش پذیری پروفیل ها ، گوشه های جوش شده مطابق شرایط استاندارد تحت آزمون قرار می گیرند. تنش متوسط محاسبه شده در حداکثر بار در هر گوشه نباید برای آزمون استحکام خمش کششی کمتر از  25N/mm² و در آزمون خمش فشاری کمتر از 35N/mm² باشد. در عین حال هیچ یک از آزمونه ها نباید به تنهایی در آزمون استحکام خمش کششی کمتر از 20N/mm² و در آزمون خمش فشاری کمتر از 30N/mm² باشد.

تعیین استحکام در برابر ضربه چارپی بر روی آزمونه هایی با دو شکاف V شکل

در این آزمون نمونه هایی با دو شکاف V شکل تهیه شده و سپس با استفاده از دستگاه ضربه پاندولی آزمون انجام می شود که میانگین حسابی مقادیر به دست آمده بر اساس دسته پروفیل (گرید) پروفیل محاسبه شده و نباید از مقادیر معین شده در استاندارد کمتر باشد.

مقاومت در برابر شرایط جوی

آزمونه های تهیه شده از سطوح قابلی رویت پروفیل های اصلی برای مدت مشخصی در دستگاه هوازدگی مصنوعی قرار می گیرند و نباید اختلاف رنگ پروفیل نسبت به رنگ استاندارد از رواداری مشخص شده در استاندارد بیشتر باشد.

آزمون نرمی ویکات

این آزمون برای معرفی دمایی است که در آن یک سوزن که به سوزن ویکات معروف است با ابعاد مشخص قادر است در آزمونه در حال گرم شدن به اندازه یک میلیمتر نفوذ کند که این دما را دمای نقطه نرمی ویکات گویند.